2 / 3
جی سرویس دارای بزرگترین ناوگان کامیون یخچالی در سراسر ایران
3 / 3
جی سرویس دارای بزرگترین ناوگان کامیونت یخچالی در سراسر ایران
1 / 3
جی سرویس دارای بزرگترین ناوگان وانت یخچالی در سراسر ایران

خدمات

جی سرویس با بزرگترین ناوگان وانت ، کامیون ، کامیونت و ترانزیت یخچالی آماده ارائه خدمات جهت مواد غذایی و فاسد شدنی در سراسر ایران می باشد

0922-214-3383

خدمات داخلی شرکت جی سرویس خدمات داخلی شرکت جی سرویس خدمات بین المللی شرکت جی سرویس

جی سرویس دارای بزرگترین ناوگان کامیون های یخچالی آماده ارائه خدمت در تمامی نقاط کشور میباشد
جی سرویس دارای بزرگترین ناوگان کامیونت های یخچالی آماده ارائه خدمت در تمامی نقاط کشور میباشد
جی سرویس دارای بزرگترین ناوگان وانت های یخچالی آماده ارائه خدمت در تمامی نقاط کشور میباشد
جی سرویس ارائه دهنده خدمات مالی و گمرکی در سراسر گمرکهای ایران
جی سرویس ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا در تمام گمرک های ایران