1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیون یخچال دار در سراسر ایران
جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیون یخچال دار در سراسر ایران
جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیونت یخچال دار در سراسر ایران
جی سرویس با  بزرگترین ناوگان وانت یخچال دار در سراسر ایران
شرکت حمل و نقل جی سرویس
خدمات حمل  ونقل جی سرویس

خدمات شرکت جی سرویس

جی سرویس

با بزرگترین ناوگان وانت , کامیون , کامیونت یخچال دار آماده ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و... در کل کشور

0922-214-3383

جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیون های یخچال دار آماده ارائه خدمات حمل و نقل به تمامی نقاط کشور میباشد

جی سرویس با بزرگترین ناوگان وانت های یخچال دار آماده ارائه خدمات حمل و نقل به تمامی نقاط کشور میباشد

جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیونت های یخچال دار آماده ارائه خدمات حمل و نقل به تمامی نقاط کشور میباشد

جی سرویس ارائه دهنده خدمات مالی و گمرکی در تمام مبادی ورودی و خروجی و بنادر کشور

جی سرویس ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا در تمام مبادی ورودی و خروجی و بنادر کشور