منوی کناری  منوی کناری  منوی کناری  منوی کناری
2 / 3
 جی سرویس
جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیون یخچال دار در سراسر ایران
2 / 3
 کامیون یخچال دار
جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیون یخچال دار در سراسر ایران
3 / 3
 کامیونت یخچالی
جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیونت یخچال دار در سراسر ایران
1 / 3
 وانت یخچالی
جی سرویس با بزرگترین ناوگان وانت یخچال دار در سراسر ایران

خدمات شرکت جی سرویس

جی سرویس

با بزرگترین ناوگان وانت , کامیون , کامیونت یخچال دار آماده ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و... در کل کشور

0922-214-3383

خدمات داخلی شرکت جی سرویس خدمات داخلی شرکت جی سرویس خدمات بین المللی شرکت جی سرویس

جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیون های یخچال دار آماده ارائه خدمات حمل و نقل به تمامی نقاط کشور میباشد

جی سرویس با بزرگترین ناوگان وانت های یخچال دار آماده ارائه خدمات حمل و نقل به تمامی نقاط کشور میباشد

جی سرویس با بزرگترین ناوگان کامیونت های یخچال دار آماده ارائه خدمات حمل و نقل به تمامی نقاط کشور میباشد

جی سرویس ارائه دهنده خدمات مالی و گمرکی در تمام مبادی ورودی و خروجی و بنادر کشور

جی سرویس ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا در تمام مبادی ورودی و خروجی و بنادر کشور